„τίς δὲ βίος, τί δὲ τερπνὸν ἄτερ χρυσῆς Ἀφροδίτης; | τεθναίην, ὅτε μοι μηκέτι ταῦτα μέλοι, | κρυπταδίη φιλότης καὶ μείλιχα δῶρα καὶ εὐνή· | οἷ' ἥβης ἄνθεα γίγνεται ἁρπαλέα | ἀνδράσιν ἠδὲ γυναιξίν· ἐπεὶ δ' ὀδυνηρὸν ἐπέλθῃ | γῆρας, ὅ τ' αἰσχρὸν ὁμῶς καὶ καλὸν ἄνδρα τιθεῖ, | αἰεί μιν φρένας ἀμφὶ κακαὶ τείρουσι μέριμναι, | οὐδ' αὐγὰς προσορῶν τέρπεται ἠελίου, | ἀλλ' ἐχθρὸς μὲν παισίν, ἀτίμαστος δὲ γυναιξίν· | οὕτως ἀργαλέον γῆρας ἔθηκε θεός.“

—  Mimnermo

fr. 1

Ultimo aggiornamento 21 Maggio 2020. Storia
Mimnermo photo
Mimnermo4
poeta greco antico -670

Citazioni simili

Franco Battiato photo
Milziade photo
Epitteto photo
Archiloco photo